Avatar

sunday

About Author

485

Articles Published
ประวัติคณะ

ปี 1988

ปี 1988 พระสมณทูตแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ ขอให้ดำเนินการต่อเรื่อง”คณะธรรมทูตในประเทศไทย” คณะกรรมการงานธรรมทูตกำลังพิจารณาร่างระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (สามัญ23-26 ก.พ. 1988 หน้า 6 และหน้า 14 ข้อ 5)
 • BY
 • 02/23/1988
 • 0 Comments
ประวัติคณะ

ปี 1987

ปี 1987 ชมรมนักบวชชายเสนอให้สภาฯพิจารณาจัดตั้งคณะธรรมทูตในประเทศไทย สภาฯมอบให้คณะกรรมการon missions ได้พิจารณา (สามัญ 17-20 ก.พ.1987 หน้า 8 ข้อ 5) พระสมณทูตกล่าวปราศรัยต่อสภาฯ ถึงโครงการตั้งคณะธรรมทูตย่อมแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเราจะต้องพยายามสร้างขึ้น (สามัญ 17-20 ส.ค. 1987)
 • BY
 • 05/17/1987
 • 0 Comments
ประวัติคณะ

ปี 1986

ปี 1986 การจัดบุคลากรสำหรับงานสำคัญและเร่งด่วน พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต เสนอให้พิจารณาเรื่องบุคลากรสำหรับการประกาศศาสนาท่ามกลางชาวเขาซึ่งน่าจะเป็นงานเร่งด่วน..ที่ประชุมรับทราบและขอให้คณะอนุกรรมการจัดPriorities สำหรับประเทศไทยรับไว้พิจารณาด้วย (สามัญ 18-21 ก.พ. 1986 หน้า8-9 ข้อ 8) ตั้งคณะกรรมการจัดลำดับความสำคัญของโครงการอนาคตของพระศาสนจักรในประเทศไทย (สามัญ 11-14ส.ค. 1986 หน้า 11)
 • BY
 • 08/18/1986
 • 0 Comments
ประวัติคณะ

ปี 1984-1985

1984-1985 ชมรมนักบวชชาย-หญิง เสนอผลศึกษาพระดำรัสของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (อาสนวิหารอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 1984) สมาชิกของพระศาสนจักรต้องมีส่วนร่วมในภารกิจแห่งการเป็นธรรมทูต (สามัญ 25-28 ก.พ. 1985 หน้า 4 ข้อ 8)
 • BY
 • 05/11/1985
 • 0 Comments
ประวัติคณะ

ปี 1983

ปี 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโตมาร์ตีโนได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่องการเป็นธรรมทูต กฎหมายใหม่ของพระศาสนจักรได้เน้นจิตตารมณ์การเป็นธรรมทูต การที่สภาฯได้พิจารณาเรื่องการเสริมสร้างพระศาสนจักรในประเทศไทยให้พึ่งตนเองได้จึงเป็นการดีแต่จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคริสตชนมีจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูตเรื่องพระสงฆ์-นักบวช ให้พระสงฆ์นักบวชมีจิตตารมณ์การเป็รธรรมทูตอย่างลึกซึ้ง ขอให้เน้นชีวิตฝ่ายจิตของครอบครัวคาทอลิกและการแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนา (วิสามัญ 17-19พ.ค.1983 หน้า 6)เน้นการเป็นธรรมทูตตามแนวคิดของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (สามัญ 7-10ก.พ. 1984)
 • BY
 • 03/12/1983
 • 0 Comments