ศูนย์กลางชั่วคราวคณะธรรมทูตไทย

✚ วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
☎ โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9