ซิสเตอร์ ลาวัลย์ แสนยากุล

ดูแลวัด และงานอภิบาลทั่วไป, งานบัญชี และ อนุบาลที่บ้านสวายปะ