คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์

ปี 1995-2012

 คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์

     หลังจากบวชแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกของคณะธรรมทูตไทยทัน มีเวลาเตรียมตัวบริเวณชายแดน เริ่มเข้าเขมรในช่วงเดือนตุลาคม เมื่อปี 1993 เนื่องจากยังไม่มีสถาบันสอนภาษาเขมร ช่วงแรกใช้ วีซ่าท่องเที่ยวจนได้วีซาองค์กรการิตัส เข้าไปอยู่จังหวัดกอมปงธม

สภาพภูมิศาสตร์

จังหวัดกอมปงโซมมีชื่อหนึ่งเป็นทางการชื่อกรุงพระสีหนุ เป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเขมรและเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีคนไปมากที่สุด อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงพนมเปญไปประมาณ 230 กิโลเมตร ถนนราดยางอย่างดี ในระยะสิบปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง มีคนเข้ามาหากินในกรุงพระสีหนุมากขึ้น ซึ่งก็มีปัญหาด้านสังคมเข้ามาเช่นกัน

การเริ่มงานแพร่ธรรมและงานอภิบาลในประเทศกัมพูชา

     วัดคาทอลิก น.ยอแซฟ พนมเปญ (คุณพ่อวีรชัย 1995-2001, คุณพ่อชัชชัย 2006-2010)วัดคาทอลิกที่พนมเปญเป็นวัดคาทอลิกหลักเริ่มแรกของบรรดาธรรมทูตที่เข้ามาทำงานในประเทศกัมพูชาเดิมเป็นบ้านเณร แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นวัดหลักในเมืองหลวงโดยโอนวัดบึงตุมปุนให้กับพระสงฆ์ปีเมรับผิดชอบออกไปในสมัยค.พ.วีรชัย ในช่วงเริ่มแรกเปิดประเทศ เขตวัดครอบคลุมมิสซังพนมเปญทั้งหมด และไปถึง จังหวัดกัมปงฉนังเขตมิสซังบัดตำบองปัจจุบันมีวัดกลุ่มคริสตชนและวัดในความรับผิดชอบทั้งหมด10 กลุ่มครอบคลุมเขตปริมณฑลทั้งหมดมีพระสงฆ์รับผิดชอบ ปัจจุบันสององค์ คริสตชน ส่วนใหญ่มีเชื้อสายเวียดนาม ประมาณ 70-80 % ของคริสตังทั้งหมด แต่ในด้านงานอภิบาลจะขอพระสงฆ์ตามศูนย์ต่างๆ มาช่วยถวายมิสซาวันอาทิตย์ แต่งานอภิบาลจะแบ่งเขตรับผิดชอบ และใช้ภาษาเขมรประกอบพิธีกรรมเป็นหลัก ยกเว้นบางวัด จะให้มีการอ่านพระวรสารเป็นภาษาเวียดนามบ้าง และร่วมงานกับโรงเรียนดอนบอสโกทั้งชายและหญิงด้านคำสอน และองค์กรต่างๆ ทั้งของพระศาสนจักรเองและของเอกชน และเป็นตัวแทนหลักในการติดต่อกับทางรัฐบาลนอกจากงานอภิบาลแล้วยังมีกิจกรรมด้านงานแพร่ธรรมและงานด้านสังคมควบคู่กันไปเช่นการรวบรวมกลุ่มคริสตชน,งานคำสอนสำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป(ส่วนใหญ่เฉพาะที่พนมเปญ), งานกลุ่ม เครดิตยูเนียน,งานศูนย์รับผู้ป่วย ฯลฯ

การเริ่มงานที่ทำ

วัดคาทอลิก น.ยอแซฟ พนมเปญ (พ่อวีรชัย 1995-2001, พ่อชัชชัย 2006-2010)

        เนื่องจากสมัยเริ่มแรกไม่มีพระสงฆ์มากนักส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่วัดน.ยอแซฟพซาโตสพนมเปญแห่งนี้เป็นศูนย์กลางสำนักพระสังฆราชและศูนย์นักศึกษาคาทอลิกก็เริ่มที่นี่(ปัจจุบันแยกออกไปแล้ว)กิจกรรมส่วนใหญ่ เริ่มจากการช่วยเหลือผู้ยากไร้ควบคู่ไปกับงานแพร่ธรรม ซึ่งกิจกรรมยังเป็นแบบรวมศูนย์ที่นี่ การสัมมนาผู้นำกลุ่มคริสตชน สภาอภิบาล จัดที่นี่เป็นส่วนใหญ่ และการวางกรอบแผนงาน ก็อาศัยที่นี่เป็นหลัก โดยวางแต่วัดให้มีสภาอภิบาลรับผิดชอบงานสามกลุ่มหลัก เช่น งานด้านคำสอน, งาน

ด้านสังคมสงเคราะห์ และงานด้านพิธีกรรม

ปัจจุบัน ก็ยังคงสานต่องานแต่เดิม แต่ปรับรูปแบบ ไปตามสถานการณ์ รวมทั้งปรับเพิ่มลดเช่น ยกเลิกการสอนตัดเย็บไป แต่เริ่มกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขึ้นใหม่เป็นต้นงานรับผู้ป่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการยกระดับให้เป็นองค์การที่ชัดเจนโดยรับการรับรองจากกระทรวงสาธารสุข เปลี่ยนจากการรับผู้ป่วยอย่างเดียว ก็เพิ่มงานการอบรมสุขภาพด้วยในขณะเดียวกัน ก็เพิ่มกลุ่มมิสซาภาษาต่างๆ ปัจจุบัน มีกลุ่มภาษา ฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาเกาหลี

 วัดคาทอลิก น.ไมเคิล กรุงพระสีหนุ (2002-2012)

         เป็นกลุ่มคริสตชนเล็ก ในระยะเริ่มแรกเป็นชาวเวียดนามส่วนใหญ่ที่มาทำมาหากิน ในเขตจังหวัดติดชายทะเล เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือ ปัจจุบันเขตวัดได้เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นจนกระทั่งมีกลุ่มคริสตชน และวัดทั้งหมด 10 กลุ่ม เขตวัดครอบคลุมสามจังหวัดได้แก่ กรุงพระสีหนุ, จังหวัดเกาะกง และ จังหวัดกำปงสปื (ที่กำปงสปืให้พระสงฆ์คณะเยซูอิตช่วยงานอภิบาล)
       กิจกรรมทางวัด มีงานอภิบาลด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ และงานด้านคำสอน ยังร่วมงานด้านสังคมเพื่อช่วยเหลือหญิงขายบริการ โดยมีซิสเตอร์คณะดอมินิกันและคณะศรีชุมพาบาล ร่วมงานกับทางวัดและประสาน งานกับ ร.ร.อาชีวดอนบอสโก ให้การช่วยเหลือเยาวชนที่ยากจน


      เริ่มงานต่อจากคพ.เวียนเนย์ (MEP ปัจจุบันเกษียณพักที่ฝรั่งเศส) จากวัดที่หลงเหลือจากสงครามเพียงวัดเดียว ก็เริ่มรวบรวมกลุ่มคริสตชนใหม่ โดยเฉพาะชาวเวียดนาม แต่อย่างไรก็ตามก็เปิดสำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งจะเห็นว่าผู้มาร่วมพิธีกรรมครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รับศีลล้างบาป และเริ่มงานแพร่ธรรม ดยออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ เยี่ยมชาวบ้าน และให้บางคน มาอบรมเป็นหัวหน้ากลุ่มคริสตชน
       ต่อมา เมื่อมีนักบวชหญิงมาช่วย ก็ขยายงานอภิบาลไปตามหมู่บ้านต่างๆ มากขึ้น โดยใช้งานด้านอบรมเป็นตัวนำ เปิดโรงเรียนอนุบาล เล็กๆ เพื่อสัมพันธ์กับชาวบ้าน และงานด้านสังคมในตัวจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศ
เริ่มงานช่วยเหลือเยาวชนในรูปแบบต่างๆ และบางคนได้มีโอกาส เข้าถึงการศึกษามากขึ้น โดยร่วมงานกับ ร.ร.ดอนบอสโก และได้เริ่มงาน อภิบาลกับผู้ต้องขัง ในเขตจังหวัดด้วยปัจจุบัน ถือได้ว่า เขตวัดนี้ มีพื้นที่การทำงานกว้างที่สุดในมิสซัง

       คุณพ่อได้รับงานต่อจาก คพ.เวียนเน (เอ็มอีพี) ซึ่งเกษียณอายุ โดยได้รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ กรุงพระสีหนุ ( จังหวัดกอมปงโซม) จังหวัดเกาะกง และ จังหวัดกอมปงสปื โดยมีเขตวัด ส่วนใหญ่เป็นคริสตชนชาวเวียดนาม ดังนี้
– วัดในตัวเมืองกรุงพระสีหนุ เริ่มตั้งแต่เปิดประเทศ ตัววัดตั้งแต่ก่อนสงคราม เพิ่งได้รับการบูรณะเมื่อปี 2007

วัดเกาะคจอง

วัดเกาะคจอง ซึ่งเป็นกลุ่มคริสชนใหม่ ชาวเขมร เริ่มเมื่อปี 2001 มีตัววัดซึ่งเพิ่งเปิดเป็นทางการปี 2005 ปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลด้วย

 

วัดบึงตาปรุม

เริ่มเข้าไปแพร่ธรรมปี 2001 มีผู้รับศีลล้างบาปเขมรครั้งแรกเมื่อปี 2007 ปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลด้วย

วัดสตึงฮาว   

เริ่มติดต่อกับชาวบ้าน เมื่อราวปี 2006

 

วัดเกาะกง;

วัดในเขตจ.เกาะกง มีวัดเกาะกง เริ่มราวปี 1997 คริสตชนกลุ่มเล็กเชื้อสายเวียดนามวัดสแรออมเบิล เริ่ม1998 คริสตชนเข้าๆออกๆ เพราะอพยพทำมาหากิน ยังเป็นบ้านสวดอยู่

  

วัดสแรออมเบิล

       วัดเกาะเสด็จ

         อยู่บ้าน เกาะ ยังไม่มีวัดใช้บ้านเป็นที่สวดภาวนาวัดในเขตจังหวัดกอมปงสปื มีคริสตชนหลายปีแล้ว เชื้อสายเวียดนามมีที่สำหรับสวดภาวนาร่วมกัน เมื่อปีที่ 2007

 

วัด แตรงตรอยึง

เริ่มราวปี 2001 มีการสร้างวัดชั่วคราวที่นั่นแล้วปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลด้วย

หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

– เป็นเจ้าอาวาสในเขตกรุงพระสีหนุ และศูนย์เข้าเงียบ
– ที่ปรึกษาพระสังฆราชและสมาชิกสภาอภิบาล มิสซังพนมเปญ
– ผู้รับผิดชอบเยาวชนในระดับประเทศ และมิสซังพนมเปญ
– ดูแลเรื่องเพลงศักดิ์สิทธิ์และเพลงสำหรับเยาวชน
– ที่ประสานงานหน่วยงานสื่อมวลชนคาทอลิกกัมพูชา ที่ปรึกษากลุ่มกระแสเรียกหญิง

อุปสรรค

      ขาดคนอภิบาล ครูคำสอนในหมู่บ้าน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เพิ่งได้ซิสเตอร์ มาช่วย จากคณะดอมินิกัน 5 ท่าน ช่วยเรื่องโรงเรียนอนุบาล และเข้าหมู่บ้านสอนคำสอน และคณะศรีชุมพาบาล 2 ท่าน เกี่ยวกับเด็กเร่ร่อน เยาวชนหญิง โสเภณี

ความคาดหวัง

อยากจะติดตามกลุ่มอื่นๆ ตามหมู่บ้านใหม่ๆ ทั้งๆ ที่มีและไม่มีคริสตัง แต่ขาดกำลังและเวลา

Avatar

sunday

About Author