ซิสเตอร์วนิดา ผลาผล

ดูแลโรงเรียนอนุบาลมารีย์ และผู้ช่วยงานทั่วไป