ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

ข้อมูลพอสังเขป

เกิดวันที่ : 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969

ต้นสังกัด : คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

สังฆมลฑล : กัมปงทม

ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholice church .kampong Rote .Kampong Thom.Cambodia

พื้นที่แพร่ธรรม : เขตบัดดัมบอง

หน้าที่ปัจจุบัน :  ดูแลศูนย์เด็กหญิง

หน้าที่ในคณะ : ผู้ร่วมงาน

 kanlayasihm@gmail.com

 –

 kanlaya chatbanyong

 085-5 12429609


ประวัติการถวายตัว

25 มี.ค. 1993 : ปฏิญาณตนครั้งแรก

25 มี.ค. 1999 : ปฏิญาณตนตลอดชีพ

19 ต.ค. 2001 : เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย

19 ต.ค. 2001 : รับกางเขนเป็นธรรมทูต


ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร

3 มิ.ย. 2001 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 มิ.ย. 2001 : ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

19 ม.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย


ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมฑูต

ปี 2001 – 2014 : ช่วยงานด้านคำสอน และงานอภิบาลเด็ก เยาวชน และอนุบาล หมู่บ้านกัมปงโก จ.กำปงทม

ปี 2001 – 2014 : ผู้ประสานงานฝ่ายอนุบาลของมิสซังบัดตัมบอง

ปี 2001 – ปัจจุบัน : ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง

ปี 2014 – ปัจจุบัน : ช่วยงานแพร่ธรรมและงานด้านคำสอนใน จ.เสียมเรียบ