ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์

เกิดวันที่ : 7 มกราคม 1957

ต้นสังกัด : พระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

สังฆมลฑล : นักบุญยอแซฟ พสาโตส กัมพูชา

ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholice church .kampong Rote .Kampong Thom.Cambodia

พื้นที่แพร่ธรรม : เขต พนมเปญ

2015-2023 : ดูแล โรงเรียน St. Mary พสาโตส / และ วัด แสนสุข

หน้าที่ปัจจุบัน  :  กลับคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

หน้าที่ในคณะ : ผู้ร่วมงาน ในคณะ ธรรมทูตไทย

  dary678@yahoo.com

  darunee

 –

  +855 10 546 959