IMG_1433

คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

วันเกิด                     21 มกราคม 1976

สัตบุรุษ                    วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเข้าเป็นสมาชิก(ก่อนมี  รธน.)        15 พฤษภาคม 2005

วันบวช                     15 พฤษภาคม 2005

วันรับกางเขน            15 พฤษภาคม 2005

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           19 มกราคม 2012

ที่อยู่ปัจจุบัน                ศูนย์อภิบาลคาทอลิก ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์           086-832-2174, 084-919-8388

E-mail                     tep_08@ymail.com

หน้าที่การงานปัจจุบัน   – พักภารกิจ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

คติพจน์    ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด (ลก 1:38)

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี       ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร

15 พ.ค. 2005 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟจ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

15 พ.ค. 2005   ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

19 ม.ค. 2012   ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

 

ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์

01 พ.ค. 2005 – 05 พ.ค. 2007  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา

เขตดินแดง กรุงเทพฯ

05 พ.ค. 2007 – 17 ต.ค. 2009   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

17 ต.ค. 2009 – ประมาณปี 2010          เตรียมตัวทำงานที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ พักประจำที่วัดพระแม่มหาการุณย์ จ.นนทบุรี

ระหว่างปี 2010 – 2011  ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง ที่ศูนย์ม้ง สังฆมณฑลเชียงใหม่

15 พ.ค. 2011 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่

15 พ.ค. 2011 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น ปัจจุบัน เหรัญญิกสูงสุดคณะธรรมทูตไทย

25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน          ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย