IMG_1397

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

วันเกิด                     7 เมษายน 1972

สัตบุรุษ                    วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ

สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเข้าเป็นสมาชิก(ก่อนมี  รธน.)        3 มิถุนายน 2001

วันบวช                     3 มิถุนายน 2001

วันรับกางเขน            3 มิถุนายน 2001

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           19 มกราคม 2012

ที่อยู่ปัจจุบัน              วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ (Mother of All Nations Church)

514 หมู่ 10 บ้านโจโก้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

เบอร์โทรศัพท์            081-883-3974

E-mail                     peterpao.tms@hotmail.com

หน้าที่การงานปัจจุบัน

– เจ้าอาวาสวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ  (เข้ารับหน้าที่ 1 พฤษภาคม 2015)

– ที่ปรึกษาที่ 3 และเหรัญญิกคณะธรรมทูตไทย (เข้ารับหน้าที่ 22 มกราคม 2023)

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

 

ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร

3 มิ.ย. 2001 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

6 พ.ค. 2001 – 5 พ.ค. 2002 : ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์ – เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพฯ

5 พ.ค. 2002 – ปัจจุบัน : ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่

5 พ.ค. 2002 – 15 พ.ค. 2003 : ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์ – แห่งลูร์ด ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

15 พ.ค. 2003 – 12 ก.พ. 2012 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา แม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

12 ก.พ. 2012 – 26 ก.ย. 2012 : พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติม

26 ก.ย. 2012 – 05 พ.ค. 2013 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ – กรรมกร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

5 พ.ค. 2013 – 11 พ.ค. 2014 : เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี อ.ปง จ.พะเยา

5 พ.ค. 2013 – 1 พ.ค. 2015 : อธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

1 พ.ค. 2015 – ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ

3 ก.พ. 2016 – ก.พ. 2018 : อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย

20 ม.ค. 2017 – ก.พ. 2018 : ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 4

25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน : ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย

– เจ้าอาวาสวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ  (เข้ารับหน้าที่ 1 พฤษภาคม 2015)

– ที่ปรึกษาที่ 3 และเหรัญญิกคณะธรรมทูตไทย (เข้ารับหน้าที่ 22 มกราคม 2023)