IMG_2057

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

วันเกิด                     24 พฤษภาคม 1982

สัตบุรุษ                    วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ

สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)        23 พฤษภาคม 2015

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           18 มกราคม 2017

วันบวช                     23 พฤษภาคม 2015

วันรับกางเขน            7 กันยายน 2017

ที่อยู่ปัจจุบัน              23 ซ.เจริญกรุง 40, แขวงบางรัก, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์             081-118-5607

E-mail                     gu_korn14@hotmail.com

คติพจน์ มิใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นพระคริสต์ ทรงดำรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า (กท 2:20)

หน้าที่การงานปัจจุบัน

– พักภารกิจ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาโท       ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม

 

ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร

15 ส.ค. 2009 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี

14 ส.ค. 2010 รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

29 มิ.ย. 2014รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

23 พ.ค. 2015รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์

04 พ.ค. 2015 – 13 พ.ค. 2017  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

15 ก.ย. 2017 – 2023 ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลซินจู๋ ไต้หวัน

2023 – ปัจจุบัน    พักภารกิจ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ