IMG_1406-scaled333

คุณพ่อเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

วันเกิด                     13 กุมภาพันธ์ 1985

สัตบุรุษ                    วัดพระวิสุทธิวงศ์ หนองคู-โนนหนามแท่ง ต.นาเวียง

อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

สังฆมณฑล               Apostolic of Phnom Penh

วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)        8 พฤศจิกายน 2018

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           8 พฤศจิกายน 2018

วันบวช                    6 กรกฎาคม 2019

วันรับกางเขน            _______________

ที่อยู่ปัจจุบัน              Sovansakor, Kampongbai, Kampongkandal, Kampot, Cambodia

เบอร์โทรศัพท์              Cambodia:  +855 6932 1316 ไทย: 087-003-9201

E-mail                     b10_10@hotmail.com

หน้าที่การงานปัจจุบัน 

2023 ศึกษาต่อที่ประเทศฟีลิปปินส์

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม

 

ประวัติการรับขั้นศาสนบริกรในพระศาสนจักร

13 ส.ค. 2010 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

14 ส.ค. 2011 รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

09 พ.ย. 2018 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนมเปญ โดยพระสังฆราช Olivier Schmitthaeusler พระสังฆราชแห่งมิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 

ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต

ต้นปี 2015 – กลางปี 2015                    วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

กลางปี 2015 – ต้นปี 2016                   วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ต้นปี 2016 – 2019                               สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา

กรกฎาคม 2019-2023                         ผู้ช่วยเจ้าอาวาส Pastoral Sector of Kampot (เข้าทำงานวันที่ 1 สิงหาคม 2023)

มกราคม 2024 – ปัจจุบัน                      ศึกษาชีวิตจิต ที่ประเทศฟิลิปปินส์