สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

คุณพ่ออันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

เกิดวันที่ :  7 มีนาคม ค.ศ. 1989

สัตบุรุษวัด : วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี

สังฆมณฑล : สังฆมณฑลจันทบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน :   156-1 Chungcheng Rd. Hsinchu [30051] Taiwan, R.O.C.

พื้นที่แพร่ธรรม :  สังฆมลฑลซินจู ไต้หวัน

E-mail: nairatanairati@gmail.com

Facebook:  Rati Promden

Line: nairata

เบอร์โทร:  ไทย   0804445447  ไต้หวัน 0965872142

คติพจน์ :  พระเจ้าทรงบันดาลทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่รักพระองค์ (รม 8:28)


ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม


18 สิงหาคม 2018 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

17 สิงหาคม 2019 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี

9 มกราคม 2021  :    รับการแต่งตั้งเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4  มิถุนายน 2022  :  รับศีลบรรพชาโดยพระสังราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

4 มิถุนายน 2022 – 20 กุมภาพันธ์ 2023       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ

21 กุมภาพันธ์ – 24 พฤศจิกายน 2023       พักที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม และไปช่วยงานอภิบาลที่วัดปัญจทรัพย์ ดินแดง


1 พ.ย. 2017 – 18 มี.ค. 2018 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

20 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 : วัดนักบุญยูดา อัครสาวก ชินเขต กรุงเทพฯ

23 มิ.ย. 2018 – 2022 : อภิบาลสมาชิกชมรมคนหูหนวกคาทอลิก ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

25  พฤศจิกายน 2023 – ปัจจุบัน : เรียนภาษาจีน และเรียนรู้งานอภิบาลและแพร่ธรรมที่ไต้หวัน