01-fr.apichart

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

วันเกิด                     20 กรกฎาคม 1986

สัตบุรุษ                    วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สังฆมณฑล               สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)          14 มกราคม 2018

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           14 มกราคม 2018

วันบวช                     12 มกราคม 2019

วันรับกางเขน              12 มกราคม 2019

ที่อยู่ปัจจุบัน          ประเทศฟิลิปปินส์

เบอร์โทรศัพท์               080-016-3746

E-mail                     br.apichart@gmail.com

พื้นที่แพร่ธรรม : ที่ประเทศฟิลิปปินส์

หน้าที่ปัจจุบัน :ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์


ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม


13 ส.ค. 2016 : รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา

13 ส.ค. 2016 : รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา

14 ม.ค. 2018 : เข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

14 ม.ค. 2018 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

18 ส.ค. 2018 : รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

12 ม.ค. 2019 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


01 มิ.ย. 2014 – 10 พ.ค. 2015 : สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา

29 ส.ค. 2015 – 20 ก.ย. 2015 : อภิบาลคนต่างด้าวรอบวิทยาลัยแสงธรรม

26 ก.ย. 2015 – 24 เม.ย. 2016 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

21 ธ.ค. 2015 – 26 ธ.ค. 2015 : วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

19 มี.ค. 2016 – 27 มี.ค. 2016 : วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี จ.นครปฐม

25 มิ.ย. 2016 – 19 ก.พ. 2017 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

1 เม.ย. 2017 – 10 เม.ย. 2017 : วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จ.จันทบุรี

]11 เม.ย. 2017 – 16 เม.ย. 2017 : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

17 เม.ย. 2017 – 23 เม.ย. 2017 : วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

17 มิ.ย. 2017 – 04 มี.ค. 2018 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

21 พ.ค. 2018 – 11 ม.ค. 2019วั : ดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

20 ก.พ. 2019 – 12 เม.ย. 2019 : ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี

13 เม.ย. 2019 – 1 พ.ค.2023 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน

– ช่วยงานที่เขตวัดเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (เข้ารับหน้าที่ 13 เมษายน 2019)

– ดูแลบ้านลูกพ่อบุญเกิด เชียงแสน (เข้ารับหน้าที่ 13 เมษายน 2019)

1พ.ย.2023 – ปัจจุบัน        ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์