คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

เกิดวันที่             11 พฤษภาคม ค.ศ. 1970

สัตบุรุษ              วัดพระวิสุทธิวงส์ ต.ลำไทร จ.ปทุมธานี

สังฆมณฑล       อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พื้นที่แพร่ธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

หน้าที่ปัจจุบัน     พักภารกิจด้านสุขภาพ

ที่อยู่ปัจจุบัน      ศูนย์คาทอลิกเชียงของ

โทรศัพท์           08-1961-8879

อีเมล                  cha2513@hotmail.com

คติพจน์            เมื่อข้าพเจ้าทำทุกสิ่งจบแล้ว ข้าพเจ้าก็เพียงแต่กล่าวว่า

ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนใช้ธรรมดา ๆ ตนหนึ่งเท่านั้น (ลก 17:10)

หน้าที่ในคณะ

ค.ศ.2008 -2015 ผู้สร้างและเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน

ค.ศ.2016-2017 เจ้าอาวาสวัดวัดพระเมตตาเชียงแสน

ปี ค.ศ.2017-19 ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 2 และอธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย

ปี 2019-2021 รักษาการเจ้าอาวาสอาวาส วัดพระกุมารเยซูเวียงแก่น

2021-ปัจจุบัน พักภารกิจเพราะสุขภาพ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี       ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรร,

ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร

11 มิ.ย. 2000    รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

11 มิ.ย. 2000   ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

19 ม.ค. 2012   ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์

14 พ.ค. 2000 – 06 พ.ค. 2001  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพฯ

06 พ.ค. 2001 – 08 พ.ค. 2016  ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่

06 พ.ค. 2001 – 12 พ.ค. 2003  ประจำสำนักงานมิสซังเชียงใหม่ และช่วยงานวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2001   ดูแลกลุ่มคริสตชน                                                       ชนเผ่าเย้า

12 พ.ค. 2003 – 31 มี.ค. 2010   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซูอ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2005  เริ่มบุกเบิกงานแพร่ธรรมใน อ.แม่จัน

02 พ.ค. 2010 – 15 พ.ค. 2011  พักภารกิจและศึกษาต่อต่างประเทศ

15 พ.ค. 2011 – 11 พ.ค. 2014  เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน

05 พ.ค. 2012 – 11 พ.ค. 2014  เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา อ.เชียงแสน และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย

11 พ.ค. 2014 – 08 พ.ค. 2016  เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.เชียงคำ และเจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี ปง

08 พ.ค. 2016   ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา การให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

20 ม.ค. 2017 -24 เม.ย. 2019 ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 2 และอธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย

ปี 2019-2021 รักษาการเจ้าอาวาสอาวาส วัดพระกุมารเยซูเวียงแก่น

2021-ปัจจุบัน พักภารกิจเพราะสุขภาพ