IMG_1396

คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงศ์มาแสน

วันเกิด                     27 มกราคม 1980

สัตบุรุษ                    วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านนิรมัย จังหวัดสกลนคร

สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

วันเข้าเป็นสมาชิก (ก่อนมี  รธน.)         18 เมษายน 2009

วันบวช                       18 เมษายน 2009

วันรับกางเขน            18 เมษายน 2009

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           19 มกราคม 2012

ที่อยู่ปัจจุบัน              วัดพระกุมารเยซู 294 หมู่ 7 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310

เบอร์โทรศัพท์           095-99-355-99

E-mail                     jb_sunday@yahoo.co.th/jbsunday1980@gmail.com

หน้าที่การงานปัจจุบัน                  เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น /ผู้ดูแลศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น (เข้ารับหน้าที่ 29 มกราคม 2021)

2023- ปัจจุบัน          อธิการหมู่คณะไทย

2023-ปัจจุบัน           ที่ปรึกษาพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงราย

2012-ปัจจุบัน           ดูแลสื่อสารมวลชนของคณะฯ/ผู้ดูแลเว็บไซต์ของคณะธรรมทูตไทย

คติพจน์                                            พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง (ยน 3:30)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  2004                      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี  2009                      ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

2018-2019                                จบหลักสูตรการอบรมเป็นผู้ให้การอบรม   ที่ศูนย์ Emmaus Ateneo university ประเทศฟิลิปปินส์

 

ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร

12 ส.ค. 2006             รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยนักบุญ     ยอแซฟ จ.นครปฐม
โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู     พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

11 ส.ค. 2007              รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม  จ.นครปฐม

โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล   พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

16 ส.ค. 2008             รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

18 เม.ย. 2009            รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  ณ อาสนวิหารเทวดามีคาแอล ท่าแร่

โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัคร- สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

18 เม.ย. 2009           ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

19 ม.ค. 2012             ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

 

ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์

02 พ.ค. 2010 – 15 พ.ค. 2011                   รักษาการเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน   อ.แม่จัน จ.เชียงราย

15 พ.ค. 2011 – ก.พ. 2014                         ทำงานธรรมทูตที่มิสซังกัมปงจาม

15 พ.ค. 2011 – ก.พ. 2014                         ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกัมพูชา

ระหว่างปี 2012 – ปัจจุบัน                           ผู้ดูแลเว็บไซต์ของคณะธรรมทูตไทย

ระหว่างปี 2014 – 2015                              ช่วยงานอภิบาลและแพร่ธรรมที่โรงเรียน ดอนบอสโกพนมเปญทเมย

และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงตุมปุน และดูแลศูนย์พนมเปญใหม่

ระหว่างปี 2015 – 2018                              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขตงานแพร่ธรรม จังหวัดตาแก้ว มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

2018-2019                                               จบหลักสูตรการอบรมเป็นผู้ให้การอบรม   ที่ศูนย์ Emmaus Ateneo university ประเทศฟิลิปปินส์

2021- ปัจจุบัน                                            เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น /ผู้ดูแลศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น (เข้ารับหน้าที่ 29 มกราคม 2021)