Chatri

คุณพ่อมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

วันเกิด                     25 กันยายน 1969

สัตบุรุษ                    อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร

สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง

วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)          25 ตุลาคม 2022

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           25 ตุลาคม 2022

วันบวช                        ____________

วันรับกางเขน              ____________

ที่อยู่ปัจจุบัน              สามเณราลัยแสงธรรม

20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์              081-135-0678

E-mail                     michatri@gmail.com

หน้าที่การงานปัจจุบัน

– กำลังศึกษา ชั้นเทววิทยา ปี 3