pun

คุณพ่อมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

วันเกิด                      20 มีนาคม 1988

สัตบุรุษ                    วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร

สังฆมณฑล            อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)        25 ตุลาคม 2022

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           25 ตุลาคม 2022

วันบวช                        10 มิ.ย.2023   รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี   พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนอง   แสง

วันรับกางเขน              ____________

หน้าที่ปัจจุบัน            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง

ที่อยู่ปัจจุบัน              วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง 142 ม.12 บ.ช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

เบอร์โทรศัพท์          081-047-3710

ไลน์                          0810473710

E-mail                     boonswat.kong@gmail.com

คติพจน์                    พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าต้องด้อยลง (ยน.3:30)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

 

ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
18 ส.ค. 2018 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

12 ส.ค. 2020    รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณรลาลัยแสงธรรม โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   พระอัครสังฆราชแห่งอัคร            สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

10 ธ.ค.2022   บวชสังฆานุกร โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี   พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง10 มิ.ย.2023   รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี   พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

10 มิ.ย.2023   รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี   พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
01 ส.ค. 2015 – 30 เม.ย. 2016 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
25 มิ.ย. 2016 – 18 ก.ย. 2016 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
21 ต.ค. 2016 – 18 มี.ค. 2018 พักการศึกษาเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูชีวิตจิต
21 ต.ค. 2016 – 18 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
20 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
23 มิ.ย. 2018 – 15 มี.ค. 2019 อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม
ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ
24 มิ.ย. 2018 – 15 มี.ค.2019 วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน และ
สอนภาษาไทยแรงงานชาวเมียนมาร์
ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
10 พ.ย. 2020 – 12 ธ.ค. 2020 ช่วยงานที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ราชบุรี

01 มิ.ย.21 – 20 มี.ค. 2022    วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

01 มิ.ย.2022 -ปัจจุบัน  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง