สามเณรคณะ

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983
สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สังฆมณฑล เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล PHAAjaphaa@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2564/2021 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
(ปัจจุบันพักการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ)
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
29 ส.ค. 2015 – 20 ก.ย. 2015 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
21 ธ.ค. 2015 – 03 ม.ค. 2016 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
19 มี.ค. 2016 – 27 มี.ค. 2016 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี จ.นครปฐม
25 มิ.ย. 2016 – 19 ก.พ. 2017 อภิบาลกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพฯ
17 มี.ค. 2017 – 16 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
17 มิ.ย. 2017 – 04 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
23 พ.ค. 2018 – ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรคณะ

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995 สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย
สามเณรคณะ

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988 สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20