สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996
สัตบุรุษ วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา
สังฆมณฑล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล katumakmai191@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2561/2018 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ปี 2016 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
28 ส.ค. 2017 – 04 ก.พ. 2018 ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย
21 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
23 มิ.ย. 2018 – ปัจจุบัน วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม