สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990
สัตบุรุษ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านแม่พืช จ.กำแพงเพชร
สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครสวรรค์
เรียนภาษาอังกฤษ 2018 เรียนที่มะนิลา ฟิลิปปินส์
อีเมล passakon7777@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
อนุปริญญา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างเทคนิคโลหะ
หรือช่างเชื่อมโลหะ) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2559/2016 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 ปัจจุบัน                              เรียนปรัชญาปี 4 ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
29 ส.ค. 2015 – 20 ก.ย. 2015 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
21 ธ.ค. 2015 – 26 ธ.ค. 2015 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
19 มี.ค. 2016 – 27 มี.ค. 2016 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
25 มิ.ย. 2016 – 19 ก.พ. 2017 อภิบาลกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพฯ
17 มี.ค. 2017 – 16 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
17 เม.ย. 2017 – 23 เม.ย. 2017 วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
03 มิ.ย. 2017 – ก.พ. 2018 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
23 พ.ค. 2018 – ปัจจุบัน ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม