งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา ซิสเตอร์ เปลาจี สมปอง สายสอน

ซิสเตอร์ เปลาจี สมปอง สายสอน ปี 1995 – 2014

นวกสถาน คณะรักกางเขน แห่ง กอมปงจาม

ซิสเตอร์เปลาจี : ในปี 2010 -2011 ได้รับมอบหมายหน้าที่ เป็นนวกจารย์คณะรักกางเขน แห่งกอมปงจาม มีนวกเณรี 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดอบรมและให้การอบรม โดยมีหลักสูตร 2 ปี พร้อมกันนี้ นวกสถานยังได้เปิดโอกาสให้คนข้างนอกเข้ามาเรียน กับนวกเณรีได้ 2 วิชา คือ วิชาจิตวิทยา และพระคัมภีร์ ได้ร่วมงานกับสังฆมณฑล (อบรมทุก 2 เดือน ครั้งละ 4 วัน)

ร่วมโครงการอบรมเตรียมเป็นครูคำสอนของสังฆมณฑล
ร่วมโครงการอบรมผู้รับผิดชอบเตรียมพิธีกรรม ตามวัดต่าง ๆในสังฆมณฑล
ช่วยสอนคำสอน ของอาสนวิหารกองปงจาม ในวันธรรมดาช่วยสอนคำสอนให้ผู้ใหญ่
วันอาทิตย์ช่วยสอนคำสอนให้เยาวชน ในเวลาเดียวกันออกเยี่ยมชาวบ้านเพื่อติดตามผู้สนใจเรียนคำสอนและเยี่ยมผู้ปกครองของหญิงสาวที่สนใจชีวิตนักบวช

หน้าที่รับผิดชอบ

ให้การดูแลและผู้สมัครเป็นนักบวชคณะรักไม้กางเขน ณ กัมพูชา

ปัญหาอุปสรรค และความคาดหวัง

   มีช่วงหนึ่งที่มีซิสเตอร์จากอุบลราชธานีมาช่วยงาน ก็ทำให้สามารถขยายงานไปในส่วนต่างๆ มากขึ้น แต่พอซิสเตอร์ทั้งสองได้กลับประเทศไทยไป ก็ทำให้งานขาดการต่อเนื่อง ซึ่งก็หวังว่าในอนาคต อาจมีซิสเตอร์ในคณะอาจมาร่วมงานเพิ่มขึ้นอีกปัญหาบุคลากร และความยากจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคนทำงานบ่อย แต่อย่างไรก็ตาม ซิสเตอร์ยังคงทำงานอย่างมีความหวัง ที่จะช่วยให้ชาวเขมรได้รู้จักและเชื่อในพระเยซูเจ้ามากยิ่ง

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในพนมเปญ

คุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์ ปี 1995 – 2012 ปี 2012- ปัจจุบัน  คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม