สมาชิกคณะ

คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

เกิดวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1976
สัตบุรุษ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดพระกุมารเยซู เลขที่ 294 หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงยาย
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์ 08-6832-2174, 08-4919-8388
อีเมล tep_08@ymail.com
คติพจน์

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไป
กับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด (ลก 1:38)
หน้าที่ในคณะ เหรัญญิกสูงสุดคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
15 พ.ค. 2005

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15 พ.ค. 2005 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
01 พ.ค. 2005 – 05 พ.ค. 2007 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา
เขตดินแดง กรุงเทพฯ
05 พ.ค. 2007 – 17 ต.ค. 2009 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
17 ต.ค. 2009 – ประมาณปี 2010 เตรียมตัวทำงานที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
พักประจำที่วัดพระแม่มหาการุณย์ จ.นนทบุรี
ระหว่างปี 2010 – 2011 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง
ที่ศูนย์ม้ง สังฆมณฑลเชียงใหม่
15 พ.ค. 2011 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
15 พ.ค. 2011 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น
ปัจจุบัน เหรัญญิกสูงสุดคณะธรรมทูตไทย
25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว