สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เกิดวันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 1969
สัตบุรุษ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จ.สกลนคร
สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
หน้าที่ปัจจุบัน
มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
ที่อยู่ปัจจุบัน
มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
โทรศัพท์ 08-6027-6773
อีเมล waipotb@gmail.com
คติพจน์
พระเยซูเจ้าเท่านั้น (มธ 17:8)
หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
14 ส.ค. 2010

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
13 ส.ค. 2011

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
28 มิ.ย. 2014

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ อาสนวิหารพระหฤทัย
จ.เชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
14 ก.พ. 2015

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน
จ.เชียงราย โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
05 พ.ค. 2013 – 01 พ.ค. 2015 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี
อ.ปง จ.พะเยา
05 พ.ค. 2013 – 01 พ.ค. 2015 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
01 พ.ค. 2015 – 08 พ.ค. 2016 รองอธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
03 ก.พ. 2016 – ปัจจุบัน รองอธิการหมู่คณะ TMS ใน สปป.ลาว
08 พ.ค. 2016 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว