สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1982
สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดเซนต์หลุยส์ เลขที่ 215/2 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2211-0220, 0-2213-0199, 08-4645-4654
อีเมล gu_korn14@hotmail.com
คติพจน์

มิใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นพระคริสต์
ทรงดำรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า (กท 2:20)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
15 ส.ค. 2009

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี
14 ส.ค. 2010

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
29 มิ.ย. 2014

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
กรุงเทพฯ โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
23 พ.ค. 2015

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
18 ม.ค. 2017 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
04 พ.ค. 2015 – 13 พ.ค. 2017 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
15 ก.ย. 2017 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลซินจู๋ ไต้หวัน
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว