สมาชิกคณะ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1970
สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงส์ ต.ลำไทร จ.ปทุมธานี
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
หน้าที่ปัจจุบัน
อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 08-1961-8879
อีเมล cha2513@hotmail.com
คติพจน์

เมื่อข้าพเจ้าทำทุกสิ่งจบแล้ว ข้าพเจ้าก็เพียงแต่กล่าวว่า
ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนใช้ธรรมดา ๆ ตนหนึ่งเท่านั้น (ลก 17:10)
หน้าที่ในคณะ

ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 2 และ
อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
การให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
11 มิ.ย. 2000

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
11 มิ.ย. 2000 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
14 พ.ค. 2000 – 06 พ.ค. 2001 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์
เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพฯ
06 พ.ค. 2001 – 08 พ.ค. 2016 ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
06 พ.ค. 2001 – 12 พ.ค. 2003 ประจำสำนักงานมิสซังเชียงใหม่
และช่วยงานวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2001 ดูแลกลุ่มคริสตชนชนเผ่าเย้า
12 พ.ค. 2003 – 31 มี.ค. 2010 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2005 เริ่มบุกเบิกงานแพร่ธรรมใน อ.แม่จัน
02 พ.ค. 2010 – 15 พ.ค. 2011 พักภารกิจและศึกษาต่อต่างประเทศ
15 พ.ค. 2011 – 11 พ.ค. 2014 เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน
05 พ.ค. 2012 – 11 พ.ค. 2014 เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา อ.เชียงแสน
และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย
11 พ.ค. 2014 – 08 พ.ค. 2016 เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
อ.เชียงคำ และเจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี ปง
08 พ.ค. 2016 – ปัจจุบัน ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
การให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
20 ม.ค. 2017 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 2
24 เม.ย. 2017 – ปัจจุบัน อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว