สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961
สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ 0-5377-7583, 08-1751-3554
อีเมล anurak77@gmail.com
คติพจน์ ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อย ก็ย่อมมีความรักน้อย (ลก 7:47)
หน้าที่ในคณะ
รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
03 มิ.ย. 1990

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
03 มิ.ย. 1990 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
08 พ.ค. 1990 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
08 พ.ค. 1990 – 01 พ.ค. 1993 ศึกษางานธรรมทูตและเรียนภาษาม้ง
01 พ.ค. 1993 – 15 พ.ค. 2011 เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น
และดูแลกลุ่มคริสตชนเผ่าม้ง จ.เชียงราย
ระหว่างปี 2002 – เม.ย. 2011 ที่ปรึกษาพระสังฆราชแห่งเชียงใหม่
ระหว่างปี 2002 – 2007 ผู้ช่วยอธิการคณะธรรมทูตไทย
และผู้แทนสมาชิก TMS ในประเทศไทย
ระหว่างปี 2007 – ม.ค. 2011 ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
ระหว่างปี 2007 – ม.ค. 2011 เหรัญญิกคณะธรรมทูตไทย
15 พ.ค. 2011 – 05 พ.ค. 2013 พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติม
05 พ.ค. 2013 – 11 พ.ค. 2014 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
11 พ.ค. 2014 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน
และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย
03 ก.พ. 2016 – ปัจจุบัน รองอธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย
20 ม.ค. 2017 – ก.พ. 2018 รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และ
ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 1
25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว