สมาชิกคณะ

คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงศ์มาแสน

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงศ์มาแสน

เกิดวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980
สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย จ.สกลนคร
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขตงานแพร่ธรรมจังหวัดตาแก้ว
ที่อยู่ปัจจุบัน

111 St.Preah Ang Duong Quarter Village 1,
Kampong Cham City, CAMBODIA.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 66 750 614
ไทย : 08-7127-2523
อีเมล jb_sunday@yahoo.co.th
ไลน์ frsunday
คติพจน์

พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น
ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง (ยน 3:30)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
12 ส.ค. 2006

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยนักบุญ
ยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
11 ส.ค. 2007

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
16 ส.ค. 2008

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
18 เม.ย. 2009

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์
จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัคร-
สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
18 เม.ย. 2009 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
02 พ.ค. 2010 – 15 พ.ค. 2011 รักษาการเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
15 พ.ค. 2011 – ก.พ. 2014 ทำงานธรรมทูตที่มิสซังกัมปงจาม
15 พ.ค. 2011 – ก.พ. 2014 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกัมพูชา
ระหว่างปี 2012 – ปัจจุบัน ผู้ดูแลเว็บไซต์ของคณะธรรมทูตไทย
ระหว่างปี 2014 – 2015 ช่วยงานอภิบาลและแพร่ธรรมที่โรงเรียน
ดอนบอสโกพนมเปญทเมย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดบึงตุมปุน และดูแลศูนย์พนมเปญใหม่
ระหว่างปี 2015 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขตงานแพร่ธรรม
จังหวัดตาแก้ว มิสซังพนมเปญ
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว