สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983
สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สังฆมณฑล เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล PHAAjaphaa@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2564/2021 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
(ปัจจุบันพักการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ)
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
29 ส.ค. 2015 – 20 ก.ย. 2015 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
21 ธ.ค. 2015 – 03 ม.ค. 2016 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
19 มี.ค. 2016 – 27 มี.ค. 2016 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี จ.นครปฐม
25 มิ.ย. 2016 – 19 ก.พ. 2017 อภิบาลกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพฯ
17 มี.ค. 2017 – 16 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
17 มิ.ย. 2017 – 04 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
23 พ.ค. 2018 – ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านแม่พืช จ.กำแพงเพชร สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครสวรรค์ เรียนภาษาอังกฤษ 2018 เรียนที่มะนิลา ฟิลิปปินส์ อีเมล passakon7777@gmail.com   ประวัติการศึกษา อนุปริญญา