สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เกิดวันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 1969
สัตบุรุษ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จ.สกลนคร
สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
หน้าที่ปัจจุบัน
มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
ที่อยู่ปัจจุบัน
มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
โทรศัพท์ 08-6027-6773
อีเมล waipotb@gmail.com
คติพจน์
พระเยซูเจ้าเท่านั้น (มธ 17:8)
หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
14 ส.ค. 2010

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
13 ส.ค. 2011

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
28 มิ.ย. 2014

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ อาสนวิหารพระหฤทัย
จ.เชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
14 ก.พ. 2015

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน
จ.เชียงราย โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
05 พ.ค. 2013 – 01 พ.ค. 2015

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี
อ.ปง จ.พะเยา
05 พ.ค. 2013 – 01 พ.ค. 2015

ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
01 พ.ค. 2015 – 08 พ.ค. 2016

รองอธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
03 ก.พ. 2016 – ปัจจุบัน รองอธิการหมู่คณะ TMS ใน สปป.ลาว
08 พ.ค. 2016 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย