สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

เกิดวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1976
สัตบุรุษ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดพระกุมารเยซู เลขที่ 294 หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงยาย
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์ 08-6832-2174, 08-4919-8388
อีเมล tep_08@ymail.com
คติพจน์

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไป
กับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด (ลก 1:38)
หน้าที่ในคณะ เหรัญญิกสูงสุดคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
15 พ.ค. 2005

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15 พ.ค. 2005 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
01 พ.ค. 2005 – 05 พ.ค. 2007

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา
เขตดินแดง กรุงเทพฯ
05 พ.ค. 2007 – 17 ต.ค. 2009

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
17 ต.ค. 2009 – ประมาณปี 2010

เตรียมตัวทำงานที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
พักประจำที่วัดพระแม่มหาการุณย์ จ.นนทบุรี
ระหว่างปี 2010 – 2011

ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง
ที่ศูนย์ม้ง สังฆมณฑลเชียงใหม่
15 พ.ค. 2011 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
15 พ.ค. 2011 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น
ปัจจุบัน เหรัญญิกสูงสุดคณะธรรมทูตไทย
25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย