สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1970
สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงส์ ต.ลำไทร จ.ปทุมธานี
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
หน้าที่ปัจจุบัน
อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 08-1961-8879
อีเมล cha2513@hotmail.com
คติพจน์

เมื่อข้าพเจ้าทำทุกสิ่งจบแล้ว ข้าพเจ้าก็เพียงแต่กล่าวว่า
ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนใช้ธรรมดา ๆ ตนหนึ่งเท่านั้น (ลก 17:10)
หน้าที่ในคณะ

ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 2 และ
อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
การให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
11 มิ.ย. 2000

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
11 มิ.ย. 2000 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
14 พ.ค. 2000 – 06 พ.ค. 2001

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์
เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพฯ
06 พ.ค. 2001 – 08 พ.ค. 2016 ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
06 พ.ค. 2001 – 12 พ.ค. 2003

ประจำสำนักงานมิสซังเชียงใหม่
และช่วยงานวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2001 ดูแลกลุ่มคริสตชนชนเผ่าเย้า
12 พ.ค. 2003 – 31 มี.ค. 2010

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2005 เริ่มบุกเบิกงานแพร่ธรรมใน อ.แม่จัน
02 พ.ค. 2010 – 15 พ.ค. 2011 พักภารกิจและศึกษาต่อต่างประเทศ
15 พ.ค. 2011 – 11 พ.ค. 2014 เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน
05 พ.ค. 2012 – 11 พ.ค. 2014

เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา อ.เชียงแสน
และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย
11 พ.ค. 2014 – 08 พ.ค. 2016

เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
อ.เชียงคำ และเจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี ปง
08 พ.ค. 2016 – ปัจจุบัน

ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
การให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
20 ม.ค. 2017 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 2
24 เม.ย. 2017 – ปัจจุบัน อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย