07marAll Dayระลึกถึง น.แปร์เปตูอา และ น.เฟลีชีตัส มรณสักขี

Event Details

นักบุญแปร์เปตูอาและนักบุญเฟลีชีตัส เป็นมรณสักขี ในระหว่างการเบียดเบียนศาสนาที่เมืองคาร์เทจ ค.ศ.203 เรื่องราวความตายของท่านทั้งสองยังคงปรากฏอยู่ บางส่วนได้มาจากหลักฐานของท่านเอง และบางส่วนจากนักเขียนในสมัยนั้น

Time

All Day (Thursday)(GMT+00:00)