28aprAll Dayน.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์ และมรณสักขี

Event Details

ท่านเกิดที่หมู่บ้านคูเอต์ ในประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1803 ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์ และทำงานอภิบาลสัตบุรุษในระยะเวลาไม่กี่ปี หลังจากนั้นท่านได้เข้าในสถาบันนักบวชมาริสต์ (คณะแม่พระ) ท่านได้ถูกส่งไปที่โอเชียนเนียเพื่อประกาศพระวรสาร แม้จะมีอุปสรรคอย่างมากมาย ท่านก็ยังนำคนจำนวนมากมาสู่ความเชื่อ เพราะความเกลียดชังในศาสนาท่านจึงถูกทำร้ายจนถึงแก่มรณภาพที่เกาะฟูตูนา ค.ศ.1841

Time

All Day (Sunday)(GMT+00:00)