25aprAll Dayฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

Event Details

นักบุญมาระโกเป็นญาติกับนักบุญบารนาบัส ท่านเป็นเพื่อนเดินทางไปกับนักบุญเปาโล ในการเดินทางไปเทศน์ครั้งแรก และต่อมาได้ติดตามนักบุญเปาโลไปกรุงโรม ท่านเป็นศิษย์ของนักบุญเปโตร และเป็นผู้เขียนพระวรสาร กล่าวกันว่าท่านได้ตั้งพระศาสนจักรที่อเล็กซานเดรีย

บททำวัตรอัครสาวก

Time

All Day (Thursday)(GMT+00:00)