05febAll Dayระลึกถึง น.อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

Event Details

อากาทาพลีชีวิตเป็นมรณสักขีที่กาตาเนีย เกาะซิชิลี อาจจะเป็นช่วงเวลาที่จักรพรรดิ เดซิอัส เบียดเบียนศาสนา ความศรัทธาต่อท่านนักบุญได้แพร่หลายไปทั่วพระศาสนจักรสากลเป็นเวลานาน มาแล้ว เพราะฉะนั้น นามของท่านจึงถูกบันทึกไว้ในบทขอบพระคุณตามจารีตโรมัน

Time

All Day (Monday)(GMT+07:00)