22febAll Dayฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก

Event Details

ได้มีการฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ที่กรุงโรม เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งเอกภาพของพระศาสนจักร ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยมีท่านนักบุญเปโตร อัครสาวก เป็นรากฐาน

Time

All Day (Thursday)(GMT+00:00)