สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

เกิดวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1969
สัตบุรุษ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล mmichatri@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

ศึกษาศาสตรบัณทิต (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2561/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี ทว.2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทวศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ปี 2016 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ก.ค. 2017 – ส.ค. 2017 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ก.ย. 2017 – พ.ย. 2017 วัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ธ.ค. 2017 – มี.ค. 2018 วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
21 มี.ค. 2018 – 12 พ.ค. 2018 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
23 มิ.ย. 2018 – ปัจจุบัน วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม