ซิสเตอร์ มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

ภูมิปาง ตางโกก

ซิสเตอร์ มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย ในประเทศกัมพูชา สภาพภูมิศาสตร์      จ.กอมปง เป็นหนึ่งใน 20 จังหวัด ที่อยู่ในเขตใจกลางประเทศกัมพูชา มีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านตัวจังหวัด ไปสู่ทะเลสาบเขมร ซึ่งถ้านั่งเรือก็ประมาณ 1 วัน...
  • BY
  • 01/27/2015
  • 0 Comment