โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 6

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะธรรมทูตไทย TMS อบรม”โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวช เพื่อการประกาศข่าวดี”(Priests Religious Missionary Program ) PRMP. รุ่นที่ 6  ประจำปี 2014 การอบรมเริ่มเดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014                ...
  • BY
  • 06/18/2014
  • 0 Comment
โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 4

โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง เพื่อการธรรมทูต และผู้ที่สนใจในงานประกาศพระวรสาร รุ่นที่ 4 (Priest Religious Missionary Program)
  • BY
  • 06/16/2014
  • 0 Comment
โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 3

โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง เพื่อการธรรมทูต และผู้ที่สนใจในงานประกาศพระวรสาร รุ่นที่ 3 (Priest Religious Missionary Program) (เดือนมกราคม–เดือนธันวาคม คริสตศักราช 2010) ผู้รับผิดชอบ            คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ประธาน                 พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เลขาธิการ               คุณพ่อวัชศิลป์...
  • BY
  • 06/16/2014
  • 0 Comment