บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 4

ธรรมล้ำลึกปัสกา กับชีวิตธรรมทูต           หลังจากปัสกาผ่านไป บรรดาคาทอลิกได้ผ่านช่วงเหตุการณ์สำคัญอีกช่วงหนึ่ง ในชีวิตฝ่ายจิต ที่มีพิธีกรรมเป็นสื่อเพื่อ ให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่พระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำกับประวัติศาสตร์มนุษย์ โดย พระองค์มีจุดหมายอย่างเดียว คือเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากบาป ความลุ่มหลง เหมือนที่บางคนเคยบอกว่า “ความผิดพลาดเป็นของมนุษย์ แต่การอภัยเป็นของพระเป็นเจ้า” อย่าง ไรก็ตาม ศักยภาพของมนุษย์เราแต่ละคนมีไม่เท่ากัน บางคนเข้าใจดีแผนการณ์ของ...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 3

พระสันตะปาปาองค์ใหม่กับงานธรรมทูต        สวัสดีครับผู้อ่านที่รัก ถ้าเราพิจารณา “พระศาสนจักรคาทอลิก” จะเห็นว่ามีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ หลายอย่าง เช่น เป็นองค์กรนิติบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกลุ่มที่มีความหลายหลากของสมาชิกมาก ที่สุดของโลก ประชากรคาทอลิกซึ่งเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ไม่ถูกจำกัดด้วยความเป็นประเทศหรือ พรมแดน ไม่ถูกจำกัดว่าเป็นเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเฉพาะ ที่สำคัญ มีขบวนการคัดเลือกผู้สืบทอด ผู้นำที่เก่าแก่...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 2

การประชุมคณะธรรมทูตไทย ประจำปี 2013         สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน ฉบับนี้ขอรายงานเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าของ คณะธรรมทูตไทย ซึ่งเป็นของพระศาสนจักรไทยเราทุกคน ก่อนสิ่งอื่นใด ต้องขอขอบ พระคุณบรรดาพระสังฆราช โดยเฉพาะพระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ซึ่งดูแลกิจการงานธรรมทูต ที่สนับสนุนให้มีการรณรงค์เงินทาน...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 1

ความเชื่อ ที่เป็นชีวิต ของ น.เลโอปอลโด (แห่งปาดัว)        สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน เร่ิมต้นปี ก็เป็นเวลาที่ดี ที่เราจะเร่ิมต้นรื้อฟ้ืนถึงความเชื่อ เของเรากันอีกครั้งนะครับ ซึ่งทุกๆกิจกรรมของเรา สามารถโยงเข้ามา เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้ทั้งส้ิน ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกเราแต่ละคน  ...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน
 • BY
 • 05/01/2014
 • 0 Comment