โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูต

โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูต

โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูตตามวัดให้กับสัตบุรุษตามวัดต่าง ๆ Missionary Consciousness Progam  (MCP) การเทศน์ MISSION ตามวัดในวันอาทิตย์คณะธรรมทูตไทย (TMS) ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และฆราวาส PMG เพื่อถวายมิสซาและเทศน์ตามวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำคริสตชนรู้ถึงหน้าที่ภารกิจที่จะมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดี วัน / เดือน...
  • BY
  • 06/16/2014
  • 0 Comment