สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988
สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล boonswat.kong@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
18 ส.ค. 2018

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
12 ส.ค. 2020 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณรลาลัยแสงธรรม                               โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์                                       พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
01 ส.ค. 2015 – 30 เม.ย. 2016 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
25 มิ.ย. 2016 – 18 ก.ย. 2016 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
21 ต.ค. 2016 – 18 มี.ค. 2018 พักการศึกษาเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูชีวิตจิต
21 ต.ค. 2016 – 18 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
20 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
23 มิ.ย. 2018 – 15 มี.ค. 2019

อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม
ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ
24 มิ.ย. 2018 – 15 มี.ค.2019

วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน และ
สอนภาษาไทยแรงงานชาวเมียนมาร์
ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
10 พ.ย. 2020 – 12 ธ.ค. 2020 ช่วยงานที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ราชบุร
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม