บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 3

พระสันตะปาปาองค์ใหม่กับงานธรรมทูต

       สวัสดีครับผู้อ่านที่รัก ถ้าเราพิจารณา “พระศาสนจักรคาทอลิก” จะเห็นว่ามีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ หลายอย่าง เช่น เป็นองค์กรนิติบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกลุ่มที่มีความหลายหลากของสมาชิกมาก ที่สุดของโลก ประชากรคาทอลิกซึ่งเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ไม่ถูกจำกัดด้วยความเป็นประเทศหรือ พรมแดน ไม่ถูกจำกัดว่าเป็นเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเฉพาะ ที่สำคัญ มีขบวนการคัดเลือกผู้สืบทอด ผู้นำที่เก่าแก่ และเป็นแบบเฉพาะ ที่ไม่เหมือนใคร
    โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิก ไม่ถูกจำกัดด้วยการสืบทอดอำนาจแบบเชื้อ พระวงศ์ ไม่ถูกแบ่งและแข่งขันแบบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่มีผู้เผด็จการเด็ดขาดอย่าง การปกครองในระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ แต่เป็นองค์กรที่มีรูปแบบและวิธีการที่ผ่านช่วงเวลาใน ประวัติศาสตร์มายาวถึงสองพันปี มีการปรับรูปแบบการปกครองทางโลก ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ของตนเอง(เพื่อความรอดของวิญญาณ) โดยใช้รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพเวลาและสังคมในเวลานั้นๆ

      เมื่อพระศาสนจักรมีการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดคือ พระสันตะปาปา จากคณะพระคาร์ดินัล กว่าจะเป็น รูปแบบนี้ได้ พระศาสนจักรเรียนรู้การเลือกผู้นำในรูปแบบต่างๆจากสังคมทางโลก แต่เนื่องจาก ผู้นำของ พระศาสนจักร เป็นผู้นำที่ถูกมอบมาจากพระเยซูเจ้า จึงไม่อาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แบบประเทศต่างๆ และรูปแบบปัจจุบันนี้ นับว่าเหมาะสมที่สุดกับธรรมชาติของพระศาสนจักร แน่นอนว่า ในความเป็นมนุษย์ พระศาสนจักรเองก็ยังมีความคิดอ่านแบบมนุษย์ แต่ในความเป็นธรรมชาติแบบพระเจ้า พระศาสนจักร ไม่ถูกนำเด็ดขาดโดยความเป็นมนุษย์ แต่พระเจ้า ผ่านทางพระจิตเจ้า ได้ใช้มนุษย์เพื่อทำงานสานต่อ งานไถ่กู้ของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์
        “งานธรรมทูต” คืองานที่พระเยซูได้มอบให้กับเราทุกคน พระสันตะปาปาเป็นผู้สืบทอด ตำแหน่งของ หัวหน้าอัครสาวก คือนักบุญเปโตร ชาวประมงสามัญธรรมดา โดยทำงานร่วมกับคณะอัครสาวก ซึ่งผู้สืบทอด ตำแหน่งต่อมาคือ คณะพระสังฆราชต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น ทุกคนจึงเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ในพันธกิจที่ น่าภูมิใจและยิ่งใหญ่ ที่จะนำความรอดพ้น ความรัก ความหวัง ความดีทุกอย่างจากพระเป็นเจ้าสู่เพื่อนมนุษย์
      เรากำลังเริ่มต้นพันปีที่สามของประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น และเราก็พบว่า พระศาสนจักรมีเรื่อง ท้าทายต่างๆ มากมาย ที่มนุษย์ในโลกได้กระทำต่อพระศาสนจักร ทั้งจากคนที่รู้จักพระเจ้าและยังไม่รู้จักพระเจ้า เช่น การเบียดเบียน, ค่านิยมทางโลกที่ขัดกับหลักของพระเจ้า, การเป็นที่สะดุดของพระศาสนจักรเอง, ความแตกแยก ฯลฯ
พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ ๑๖ ทรงสานต่องานธรรมทูตอย่างกระตือรือร้น และได้ทรง วางแนวทาง เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องที่เด่นชัด คือ “การประกาศ พระวรสารใหม่”(Re-evangelization) แต่ในขณะเดียวกัน งานธรรมทูตในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก กับคนที่ยังไม่รู้จัก พระเยซูเจ้าก็ยังต้องดำเนินต่อไป การต่อสู้ของพระศาสนจักรกับอำนาจของปีศาจในโลก กำลังดำเนิน อยู่ทุกที่ทุกแห่ง แม้แต่ในสันตะสำนักเอง และที่สำคัญ อยู่ในตัวของคาทอลิกแต่ละคนเองด้วย
      ถ้าเราจะมองทิศทางในอนาคตของพระศาสนจักร เราก็สามารถมองเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆของ พระสันตะปาปา เพราะความเชื่อคาทอลิกสอนให้เรา เป็นหนึ่งเดียวกับผู้สืบทอดอำนาจจากอัครสาวก เราจึงเชื่อว่า พระจิตเจ้าได้เลือกผู้นำที่เหมาะสมที่สุดแล้ว เราจึงต้องทำทุกอย่างให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ ทรงสอน โดยเฉพาะในเรื่อง การประกาศพระวรสารด้วยการเป็นพยาน ทั้งวาจาและคำพูด ของพวกเรา
เพราะนี่ เป็นเครื่องหมายของความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของพระศาสนจักรคาทอลิก ที่ยังคงเป็นองค์กร เดียวในโลกที่เหลืออยู่ ที่ยังคงรักษาศีลธรรมและคำสอนของพระเป็นเจ้า แม้โลกจะวิจารย์ว่าล้าสมัย แต่พระศาสนจักรยังคงยืดหยัดคำสอนเหล่านี้ เพราะความทันสมัยบางอย่าง กลับทำให้ความเป็นมนุษย์ต่ำลง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานกับเพศเดียวกัน การทำแท้ง การใช้ความรุนแรง การผิดศีลธรรมต่างๆ แน่นอนว่า ตัวพระศาสนจักรเอง ก็กำลังมีบาดแผลด้วยจากการประพฤติที่ไม่ดีของสมาชิกบางคน โดยเฉพาะ ในบางประเทศที่มีเรื่องสะดุด จากบรรดาพระสงฆ์หรือนักบวชเอง
    นี่เป็นเรื่องที่พระสันตะปาปาองค์ใหม่ ต้องพยายามชำระ พร้อมกับการสานต่องานประกาศ พระวรสารด้วย พี่น้องที่รักครับ เราแต่ละคน ก็คงจะมีความรู้สึกไม่มากก็น้อย ถ้ามีใครพูดถึง พระศาสนจักรของเราในด้านไม่ดี ผู้นับถือศาสนาอื่นก็มีความรู้สึกเดียวกัน จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราครับ ที่ต้องช่วยกันร่วมมือกัน สอดส่องดูแล รวมทั้งปรับเปลี่ยนความประพฤติของตัวเราเองด้วย เพื่อให้งานของ พระคริสตเจ้า ยังคงก้าวหน้าต่อไป

         พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ ๑๖ สอนให้ เรามีความเชื่อ(Faith) และความหวัง(Hope) ผ่านทางกิจกรรมแห่งความรัก(Charity)กับทุกคน ในช่วงการเปลี่ยนแปลงผู้นำพระศาสนจักรของเรานี้ ขอให้พี่น้องเชื่อตามที่พระเยซูเจ้าสอนว่า “ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรก จะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” (มธ.๑๖,๑๘) และให้เราภูมิใจในความเป็นคาทอลิกเสมอ

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 1

ความเชื่อ ที่เป็นชีวิต ของ น.เลโอปอลโด (แห่งปาดัว)        สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน เร่ิมต้นปี ก็เป็นเวลาที่ดี ที่เราจะเร่ิมต้นรื้อฟ้ืนถึงความเชื่อ เของเรากันอีกครั้งนะครับ ซึ่งทุกๆกิจกรรมของเรา สามารถโยงเข้ามา เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้ทั้งส้ิน ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกเราแต่ละคน