โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 6

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะธรรมทูตไทย TMS

อบรม”โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวช เพื่อการประกาศข่าวดี”(Priests Religious Missionary Program ) PRMP. รุ่นที่  ประจำปี 2014 การอบรมเริ่มเดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014                                                

สถานที่จัดอบรม บ้านคริสตินา (วัดพระแม่มหาการุณย์) 69/13 ม.1ถ.ติวานนนท์-ปากเกร็ด 56 

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 12000               

ติดต่อที่  คณะธรรมทูตไทย TMS.  47/9  ม. 3 ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000      

 Tel .029598198 ถึง 9  มือถือ.0846131125  Fax. 02 975 8208  

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ