โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 3

โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง เพื่อการธรรมทูต

และผู้ที่สนใจในงานประกาศพระวรสาร รุ่นที่ 3

(Priest Religious Missionary Program)

(เดือนมกราคมเดือนธันวาคม คริสตศักราช 2010)

ผู้รับผิดชอบ            คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต

ประธาน                 พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

เลขาธิการ               คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

ผู้อำนวยการ           คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

ผู้ช่วย                      คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์

ผู้ประสานงาน        คุณสิริรักษ์  เกษตรบริบูรณ์

สถานที่ติดต่อ :             บ้านคณะปีเม 69/15 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ 
                                    อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
                                   
เบอร์โทรศัพท์  02-583-8240, 02-961-5878

สถานที่จัดอบรม           บ้านคริสติน่า 69/15 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ