ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

เข้าเงียบประจำปีของคณะธรรมทูตไทย 2014

       ในระหว่าง วันที่ 15-23 มกราคม 2014 ที่ผ่านมา     คณะธรรมทูตไทยได้มีการประชุมและเข้าเงียบประจำปี ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง โดยมีสมาชิกคณะและสมาชิกผู้ช่วยคณะ ที่ทำงานอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา  รวม 24 ท่าน เข้าร่วม  และวันแรกของการประชุมมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานในพิธีมิสซาและเทศน์เตือนใจ  วันที่สองพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีมิสซาและเทศน์เตือนใจ  และในวันเข้าเงียบ 3 วัน พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ {gallery}picture/2014-15/retreat2014{/gallery}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีปลงศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชหลุย์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีฝั่งศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน สังกัดคณะธรรมทูตไทย   ณ ศาลาปีปิติมหาการุณย์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่   บราเดอร์วีระชัย แวงวัน
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีบวชสังฆานุกรของบราเดอร์บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา สังฆมณฑลเชียงใหม่และคณะธรรมทูตไทยได้จัดพิธีงานบวชเป็นสังฆานุกรของบราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา  พร้อมกับบวชพระสงฆ์อีก 6 องค์ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  {gallery}2014/deaconoftms2014{/gallery}