โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม ปีฝึกงานอภิบาลและแพร่ธรรม

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่แสงธรรม ปี 2012

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม
ปีฝึกงานอภิบาลและแพร่ธรรม 2012

       เริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2012 – 7 กุมภาพันธ์ 2013 ระยะเวลา 3 เดือน สามเณรรับการอบรมตั้งแต่วันที่ 6 – 17 พ.ย. สัมผัสชีวิตและฝึกงานธรรมทูตในประเทศลาว 2 เดือน (ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2012 – 17 มกราคม 2013)  ในสังฆมณฑลท่าแขกกับหลวงพระบาง  และเข้าสัมผัสชีวิตงานธรรมทูตกับคณะTMS ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. – 3 ก.พ. 2013 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2012  ได้ติดตามประเมิณผลสามเณร Pastoral Year 2012 ที่ออกฝึกงานธรรมทูตในประเทศลาว โดยใช้สถานที่อาสนวิหาร

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม ปีฝึกงานอภิบาลและแพร่ธรรม

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่แสงธรรม ปี 2009

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรมปีฝึกงานอภิบาลและแพร่ธรรม 2009
โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม ปีฝึกงานอภิบาลและแพร่ธรรม

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่แสงธรรม ปี 2010

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรมปีฝึกงานอภิบาลและแพร่ธรรม 2010