โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 2

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 2

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 3

โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง เพื่อการธรรมทูต และผู้ที่สนใจในงานประกาศพระวรสาร รุ่นที่ 3 (Priest Religious Missionary Program) (เดือนมกราคม–เดือนธันวาคม คริสตศักราช 2010) ผู้รับผิดชอบ            คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ประธาน                 พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เลขาธิการ               คุณพ่อวัชศิลป์