ข่าวกิจกรรมคณะ

รับพระคุณการุณย์อุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน

เย็นวันนี้สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทยและสามเณรใหญ่กัมพูชา
ได้ไปร่วมสวดภาวนาเพื่อขอรับพระคุณการุณย์อุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน
เป็นพิเศษสำหรับ 1.คุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล (อดีตเจ้าคณะธรรมทูตไทย)
2. สังฆานุกร ยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ TMS.
3.และบรรดาญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไป

Avatar

sunday

About Author