ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีภาวนา และพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ของคุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

พิธีภาวนา และ พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ของคุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

โดย คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่ามพระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย (TMS) ที่ปรึกษาและอธิการหมู่คณะกัมพูชา เป็นประธานในพิธี

เทศน์สอน แบ่งปันพระวาจา โดย คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ พระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย (TMS)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 เวลา 18.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี